แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

การฝึกเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC)

โดยกิจกรรมมีระยะเวลารวม 5 วัน ได้แก่ การอบรมในรูปแบบ on-site จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 4 วัน จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง Zoom Meeting โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

การอบรมฯ ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้เชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ซึ่งได้ผ่านการหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Courses) และจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล