แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดผลในหลักสูตร (ออนไลน์) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Practitioner) ในรูปแบบ on-site

ตามที่โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Courses) แล้วนั้น บัดนี้ โครงการฯ โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการสอบวัดผลในหลักสูตร (ออนไลน์) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Practitioner) ในรูปแบบ on-site สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป้าหมายดังกล่าวในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2566 ณ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อหน่วยงานเข้าสอบวัดผล*

รอบ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.00 .

 1. กรมการสรรพกำลังกลาโหม
 2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 3. กรมธนารักษ์
 4. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 5. กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 7. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 8. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

รอบ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 10.00 .

 1. กรมการค้าต่างประเทศ
 2. กรมการค้าภายใน
 3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 4. กรมเจ้าท่า
 5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 8. กรมสุขภาพจิต
 9. การเคหะแห่งชาติ
 10. ตำรวจภูธรภาค 6
 11. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 12. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 13. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 14. ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 15. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 16. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 17. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 18. สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
 19. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

 

รอบ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 – 12.30 .

 1. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 2. กรมคุมประพฤติ
 3. กรมธุรกิจพลังงาน
 4. กรมป่าไม้
 5. กรมพัฒนาที่ดิน
 6. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 8. กองทุนการออมแห่งชาติ
 9. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 10. กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 11. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 12. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 13. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 14. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 15. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 16. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 17. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 18. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 19. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

รอบ 4 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 10.00 .

 1. กรมควบคุมมลพิษ
 2. กรมทรัพยากรธรณี
 3. กรมทางหลวง
 4. กรมประมง
 5. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 8. กรมสรรพากร
 9. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 10. การประปาส่วนภูมิภาค
 11. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 12. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 13. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 14. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 15. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 16. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

รอบ 5 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 – 12.30 .

 1. กรมการพัฒนาชุมชน
 2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 3. กรมชลประทาน
 4. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
 5. กรมบังคับคดี
 6. กรมพลศึกษา
 7. โรงพยาบาลตำรวจ
 8. สภาการแพทย์แผนไทย
 9. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 10. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 11. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 12. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 13. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 14. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 15. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 16. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 17. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 18. องค์การสะพานปลา

 

รอบ 6 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.00 .

 1. กรมการขนส่งทางบก
 2. กรมการข้าว
 3. กรมการค้าภายใน
 4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 5. กรมชลประทาน
 6. กรมทรัพยากรธรณี
 7. กรมประมง
 8. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 9. กรมโยธาธิการและผังเมือง
 10. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 11. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 12. กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 13. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 14. บริษัท ขนส่ง จำกัด
 15. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 16. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 17. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 18. สภาวิศวกร
 19. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 20. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 21. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 22. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 23. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

รอบ 7 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น.

 1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 2. กรมที่ดิน
 3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 5. กรมอนามัย
 6. กรุงเทพมหานคร
 7. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 8. การประปานครหลวง
 9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 11. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 13. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 14. โรงพยาบาลตำรวจ
 15. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 16. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 17. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
 18. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 19. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 20. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 21. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 22. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 23. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 24. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 26. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
 27. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 28. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

รอบ 8 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.00 น.

 1. กรมการขนส่งทางบก
 2. กรมการขนส่งทางราง
 3. กรมการจัดหางาน
 4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 5. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 6. กรมทรัพยากรน้ำ
 7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 8. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 9. กรมส่งเสริมสหกรณ์
 10. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 11. กรุงเทพมหานคร
 12. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 13. กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 14. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 15. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 16. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 17. สถาบันพระปกเกล้า
 18. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 19. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 20. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 21. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 22. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 23. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 24. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 25. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 26. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 27. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 28. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 29. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 30. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 31. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 32. สำนักงานศาลปกครอง
 33. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 34. สำนักงานอัยการสูงสุด
 35. องค์การจัดการน้ำเสีย

 

รอบ 9 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น.

 1. กรมการท่องเที่ยว
 2. กรมการแพทย์
 3. กรมข่าวทหารบก
 4. กรมส่งเสริมการเกษตร
 5. กรมสรรพสามิต
 6. กรมหม่อนไหม
 7. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 8. การไฟฟ้านครหลวง
 9. ตำรวจภูธรภาค 7
 10. ธนาคารออมสิน
 11. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 13. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 14. ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 15. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 16. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 17. สถาบันราชานุกูล
 18. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 19. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 20. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 21. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 22. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 23. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 24. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 25. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 26. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 27. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

รอบ 10 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.00 น.

 1. กรมการจัดหางาน
 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์
 3. กรมอุตุนิยมวิทยา
 4. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
 5. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 6. สถาบันพระปกเกล้า
 7. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 9. สถาบันอาหาร
 10. สภากาชาดไทย
 11. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 12. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 13. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 14. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 15. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 16. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 17. สำนักงานศาลยุติธรรม
 18. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 19. องค์การเภสัชกรรม
 20. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

รอบ 11 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น.

 1. กรมการกงสุล
 2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 5. กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 6. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 7. กองบังคับการตำรวจน้ำ
 8. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 9. ธนาคารกรุงไทย​
 10. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 13. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 14. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 15. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
 16. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 17. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 18. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 19. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 20. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 21. สำนักงานธนานุเคราะห์
 22. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 23. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 24. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 25. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
 26. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

รอบ 12 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 10.00 น.

 1. กรมทรัพยากรน้ำ
 2. กรมบัญชีกลาง
 3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 5. กรมอุตุนิยมวิทยา
 6. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 7. การไฟฟ้านครหลวง
 8. ธนาคารออมสิน
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 10. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 11. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 12. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 13. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
 14. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 15. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 16. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 17. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 18. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 19. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 20. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

รอบ 13 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น.

 1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 4. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 5. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 6. สถาบันราชานุกูล
 7. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 9. สำนักงานศาลยุติธรรม
 10. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 11. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

 

*โครงการฯ จะติดต่อหน่วยงานเป้าหมายอื่น เพื่อแจ้งรอบสอบและวันเวลาสอบวัดผลผ่านผู้ประสานงานต่อไป 

อนึ่ง โปรดศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทดสอบวัดความรู้หลักสูตร (ออนไลน์) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Practitioner) ที่นี่ และวิธีการสอบเพิ่มเติมในรูปแบบวิดีโอแนะนำการใช้ระบบ ที่นี่

สนามสอบ: อาคารจามจุรี 8 (Jamjuri Building No. 8)

สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังนี้:

สาย 29, 34, 93, 25, 47, 21, 141, 16, 50, 36 และ 177

วิธีการเดินทาง

1. เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ขสมก.

ผู้เข้าสอบสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางที่มีเส้นทางการเดินรถผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สาย 16, 21, 25, 29, 34, 36, 47, 50, 93, 141 และ 177

2. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS

ผู้เข้าสอบสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS แล้วลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium) หรือสถานีสยาม (Siam) ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ทดสอบประมาณ 800 เมตร

3. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

ผู้เข้าสอบสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 โดยจอดรถได้ที่อาคารจอดรถบริเวณใกล้เคียง เช่น อาคารมาบุญครอง โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ลานจอดรถสยามสแควร์ อาคาร Siam Scape เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเองตามค่าบริการที่ที่จอดรถกำหนด