แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

ประกาศรายชื่อหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ

ตามที่ได้มีการเปิดรับแสดงความประสงค์จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) จึงขอประกาศรายชื่อหน่วยงานเป้าหมายทั้งหมด ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ ดังต่อไปนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

ลำดับ รายชื่อหน่วยงาน
1 กรมการกงสุล
2 กรมการขนส่งทางบก
3 กรมการขนส่งทางราง
4 กรมการข้าว
5 กรมการค้าต่างประเทศ
6 กรมการค้าภายใน
7 กรมการจัดหางาน
8 กรมการท่องเที่ยว
9 กรมการพัฒนาชุมชน
10 กรมการแพทย์
11 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
12 กรมการสรรพกำลังกลาโหม
13 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
14 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
15 กรมข่าวทหารบก
16 กรมควบคุมมลพิษ
17 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
18 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
19 กรมคุมประพฤติ
20 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
21 กรมเจ้าท่า
22 กรมชลประทาน
23 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
24 กรมทรัพยากรน้ำ
25 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26 กรมทางหลวง
27 กรมที่ดิน
28 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
29 กรมธนารักษ์
30 กรมธุรกิจพลังงาน
31 กรมบังคับคดี
32 กรมบัญชีกลาง
33 กรมประมง
34 กรมป่าไม้
35 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
36 กรมพลศึกษา
37 กรมพัฒนาที่ดิน
38 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
39 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
40 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
41 กรมโยธาธิการและผังเมือง
42 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
43 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
44 กรมส่งเสริมการเกษตร
45 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
46 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
47 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
48 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
49 กรมส่งเสริมสหกรณ์
50 กรมสรรพสามิต
51 กรมสรรพากร
52 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
53 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
54 กรมสุขภาพจิต
55 กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
56 กรมหม่อนไหม
57 กรมอนามัย
58 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
59 กรมอุตุนิยมวิทยา
60 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 กรุงเทพมหานคร
62 กองทุนการออมแห่งชาติ
63 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
64 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
65 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
66 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
67 กองบังคับการตำรวจน้ำ
68 กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
69 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
70 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
71 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
72 การเคหะแห่งชาติ
73 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
74 การท่าเรือ
75 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
76 การประปานครหลวง
77 การประปาส่วนภูมิภาค
78 การไฟฟ้านครหลวง
79 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
80 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
81 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
82 ตำรวจภูธรภาค 6
83 ตำรวจภูธรภาค 7
84 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
85 ธนาคารออมสิน
86 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
87 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือกิจการเดียวกัน
88 บริษัท ขนส่ง จำกัด
89 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
90 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
91 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
92 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
93 มหาวิทยาลัยทักษิณ
94 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
95 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
97 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
98 โรงพยาบาลตำรวจ
99 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
100 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
101 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
102 ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
103 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
104 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
105 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
106 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
107 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
108 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
109 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
110 สถาบันพระปกเกล้า
111 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
112 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
113 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
114 สถาบันราชานุกูล
115 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
116 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
117 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
118 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
119 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
120 สถาบันอาหาร
121 สภาการแพทย์แผนไทย
122 สภาวิศวกร
123 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
124 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
125 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
126 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
127 สำนักงานกิจการยุติธรรม
128 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
129 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
130 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
131 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
132 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
133 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
134 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
135 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
136 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
137 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
138 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
139 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
140 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
141 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
142 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
143 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
144 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
145 สำนักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
146 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
147 สำนักงานธนานุเคราะห์
148 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
149 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
150 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
151 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
152 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
153 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
154 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
155 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
156 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
157 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
158 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
159 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
160 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
161 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
162 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
163 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
164 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
165 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
166 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
167 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
168 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
169 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
170 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
171 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
172 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
173 สำนักงานศาลปกครอง
174 สำนักงานศาลยุติธรรม
175 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
176 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
177 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
178 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
179 สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
180 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
182 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
183 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
184 สำนักงานอัยการสูงสุด
185 สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
186 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
187 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
188 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
189 องค์การจัดการน้ำเสีย
190 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
191 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
192 องค์การเภสัชกรรม
193 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
194 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
195 องค์การสะพานปลา
196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
197 ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
198 กรมทรัพยากรธรณี
199 ธนาคารกรุงไทย
200 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
202 สภากาชาดไทย