แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Chula MOOC ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ตามที่โครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Chula MOOC และได้จัดสอบวัดผลในหลักสูตร (ออนไลน์) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Practitioner) ในรูปแบบ on-site เสร็จสิ้นแล้วนั้น

ขอเรียนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Chula MOOC ดำเนินการอบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 หากไม่ดำเนินการอบรมให้แล้วเสร็จภายในวันข้างต้น จะเป็นผลให้ท่านไม่ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมและการสอบวัดผลในรูปแบบกระดาษ

ภายหลังกำหนดวันดังกล่าว ผู้เข้าอบรมยังคงสามารถเข้าสู่ระบบ Chula MOOC เพื่อทบทวนเนื้อหาได้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเข้าอบรม Chula MOOC ได้ ที่นี่