แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Focus Group) 
เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ (Online Course)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Focus Group) เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ (Online Course) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแอนแอน 2 โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

การประชุมระดมความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อร่างหลักสูตรการเรียนรู้ (Online Course) สำหรับหน่วยงานภาครัฐใน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาและจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ (Online Course) สำหรับให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงผ่านระบบออนไลน์และเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป