แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) โดยการอบรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ มีระยะเวลารวม 3 วัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ

การอบรมฯ ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการใช้งานระบบแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง การตั้งค่าการใช้งานระบบทั่วไป การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ การใช้งานระบบบริหารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities Management) การใช้งานระบบจัดการขอความยินยอม (Consent Management) การใช้งานระบบจัดการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Notification Management) และการใช้งานระบบจัดการคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Request Management)