หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่ครอบคลุม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 5 หัวข้อ ดังนี้

คลิกที่ลิงค์ใต้แต่ละหัวข้อ เพื่อเปิดเข้าชมแต่ละคลิป

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

4. การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)

5. ภาพรวมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ