หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลักๆ ด้วยกัน แต่ละหัวข้อประกอบด้วยเนื้อหา 5 คลิปด้วยกัน ดังต่อไปนี้

คลิกที่ลิงค์ใต้แต่ละหัวข้อ เพื่อเปิดเข้าชมแต่ละคลิป

4. หลักสูตรการประเมิน
การจัดการข้อมูลและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 1

การประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 2

การประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 3

การประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 4

บทสรุปการประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ