แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

Operational Training for Installation

ระบบจัดการคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Request Management)

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ 4. ระบบจัดการคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Request Management)

ระบบจัดการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Notification Management)

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ 3. ระบบจัดการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Notification Management)

ระบบจัดการการขอความยินยอม (Consent Management)

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ 2. ระบบจัดการการขอความยินยอม (Consent Management)

ระบบบริหารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities Management) – เรื่องที่ 2

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ 1.1 ระบบบริหารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities Management) - เรื่องที่ 2

ระบบบริหารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities Management) – เรื่องที่ 1

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ 1.1 ระบบบริหารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities Management) - เรื่องที่ 1

การตั้งค่าทั่วไปแพลตฟอร์มภาครัฐฯ

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ 1. การตั้งค่าทั่วไปแพลตฟอร์มภาครัฐฯ