แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

PDPA for Executives

บทสรุปการติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ สรุป DG402 บทสรุปการติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ เนื้อหา: สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 8

การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 4

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ DG402.3 การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 4 เนื้อหา: จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ

การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 3

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ DG402.2(2) การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 3 เนื้อหา: ประเมินผลการให้บริการตามตัวชี้วัดและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 2

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ DG402.2(1) การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 2 เนื้อหา: ประเมินผลการให้บริการตามตัวชี้วัดและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 1

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ DG402.1 การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 1 เนื้อหา: กำหนดรูปแบบ/วิธีการดิจิทัล ในการติดตามและประเมินผล

บทสรุปข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ สรุป DG401 บทสรุปข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ เนื้อหา: สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 7

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 4

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ DG401.3 ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 4 เนื้อหา: ประกาศระดับการให้บริการเพื่อให้ทราบทั่วกัน

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 3

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ DG401.2(2) ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 3 เนื้อหา: กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกันเพื่อระบุระดับการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 2

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ DG401.2(1) ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 2 เนื้อหา: กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกันเพื่อระบุระดับการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 1

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ DG401.1 ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 1 เนื้อหา: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง