แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

PDPA for General Public

การใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ สำหรับประชาชน

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชน หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชน GLPD05 การใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ สำหรับประชาชน เนื้อหา: แนวทางการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ สำหรับประชาชน

การดำเนินงานตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชน หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชน GLPD04 การดำเนินงานตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหา: การดำเนินงานตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรฐานของระบบสารสนเทศของข้อมูลส่วนบุคคล (Security Management)

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชน หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชน GLPD03 มาตรฐานของระบบสารสนเทศของข้อมูลส่วนบุคคล (Security Management) เนื้อหา: แนวทางของการจัดทำมาตรฐานของระบบสารสนเทศของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชน หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชน GLPD02 มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหา: แนวทางการจัดทำมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคล

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชน หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชน GLPD01 วงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหา: วงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคล