แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

PDPA for Operational

บทสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการติดตามและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน สรุป DG502(4) บทสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ เนื้อหา: สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 12

การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 4

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการติดตามและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน DG502.4(4) การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 4 เนื้อหา: ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 3

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการติดตามและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน DG502.4(3) การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 3 เนื้อหา: ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 2

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการติดตามและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน DG502.4(2) การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 2 เนื้อหา: ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 1

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการติดตามและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน DG502.4(1) การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 1 เนื้อหา: ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทสรุปการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน สรุป DG502(3) บทสรุปการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ เนื้อหา: สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 11

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 4

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน DG502.3(4) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 4 เนื้อหา: ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 3

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน DG502.3(3) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 3 เนื้อหา: ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 2

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน DG502.3(2) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 2 เนื้อหา: ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 1

กลับสู่หน้า  >  หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน DG502.3(1) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 1 เนื้อหา: ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง