แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ

1.1 ระบบบริหารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities Management) – เรื่องที่ 1