แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG101.1(2)

กฎหมายและกฎอื่น ๆ ด้านดิจิทัล ตอนที่ 2

เนื้อหา:

ระบุกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดิจิทัลที่รับผิดชอบได้