แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG101

บทสรุปกฎหมายและกฎอื่น ๆ ด้านดิจิทัล

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 1