แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG102.2(2)

กฎหมายด้านดิจิทัลกับการปฏิบัติหน้าที่ ตอนที่ 4

เนื้อหา:

สามารถประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้ปฏิบัติได้