แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG102

บทสรุปกฎหมายด้านดิจิทัลกับการปฏิบัติหน้าที่

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 2