แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรนโยบายด้านการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG601.1

การวิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัล ตอนที่ 1

เนื้อหา:

ระบุประเด็นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงานร่วมกัน