แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรนโยบายด้านการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG601.2

การวิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัล ตอนที่ 2

เนื้อหา:

ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง