แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรนโยบายด้านการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG601.3(2)

การวิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัล ตอนที่ 4

เนื้อหา:

ระบุกฎหมายที่เป็นสาเหตุของอุปสรรคของการดำเนินงานร่วมกัน