แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรนโยบายด้านการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG601

บทสรุปการวิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัล

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 3