แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการประเมินการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG602.2

การประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 2

เนื้อหา:

ระบุทางเลือกการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน