แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการประเมินการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG602.3(2)

การประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 4

เนื้อหา:

วางแผนในการติดต่อสื่อสารและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้กฎหมายเพื่อให้ได้ข้อยุติ