แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการประเมินการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG602(1)

บทสรุปการประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 4