แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG602.4(2)

การรับฟังความเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ ตอนที่ 2

เนื้อหา:

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติในการแก้ไขกฎหมาย