แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG602.5(1)

การสรุปประเด็นสาระสำคัญของการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ ตอนที่ 1

เนื้อหา:

สรุปหลักการ ประเด็นและสาระสำคัญพร้อมเหตุผลของกฎหมายที่จะแก้ไข