แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG603.2

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ ตอนที่ 2

เนื้อหา:

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่สนใจ