แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG603.3

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ ตอนที่ 3

เนื้อหา:

เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณา