แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG603.4

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ ตอนที่ 4

เนื้อหา:

ชี้แจงทำความเข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง