แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG603

บทสรุปการเสนอร่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านดิจิทัล

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 6