แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

DG401.1

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 1

เนื้อหา:

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง