แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

DG401.2(2)

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 3

เนื้อหา:

กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกันเพื่อระบุระดับการให้บริการ