แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

DG401.3

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ ตอนที่ 4

เนื้อหา:

ประกาศระดับการให้บริการเพื่อให้ทราบทั่วกัน