แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

สรุป DG401

บทสรุปข้อตกลงระดับการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 7