แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

DG402.2(1)

การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 2

เนื้อหา:

ประเมินผลการให้บริการตามตัวชี้วัดและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย