แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

DG402.2(2)

การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 3

เนื้อหา:

ประเมินผลการให้บริการตามตัวชี้วัดและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย