แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

DG402.3

การติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ตอนที่ 4

เนื้อหา:

จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ