แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการติดตามและประเมินการให้บริการในการทำงานเชื่องโยงแบบไร้รอยต่อ

สรุป DG402

บทสรุปการติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 8