แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชน

GLPD02

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหา:

แนวทางการจัดทำมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล