แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชน

GLPD03

มาตรฐานของระบบสารสนเทศของข้อมูลส่วนบุคคล (Security Management)

เนื้อหา:

แนวทางของการจัดทำมาตรฐานของระบบสารสนเทศของข้อมูลส่วนบุคคล