แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการกำกับและตรวจสอบการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG201.1(1)

การระบุผู้เกี่ยวข้องในการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัล ตอนที่ 1

เนื้อหา:

ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงานที่ต้องการตรวจสอบ