แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการกำกับและตรวจสอบการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG201.2(1)

การระบุประเด็นในการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัล ตอนที่ 1

เนื้อหา:

ระบุประเด็นที่ต้องการตรวจสอบในแต่ละกระบวนงาน