แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการกำกับและตรวจสอบการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG201

บทสรุปการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัล ตอนที่ 1

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 1