แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการประเมินผลการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG202.1(2)

การวางแผนการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัล ตอนที่ 2

เนื้อหา:

กำหนดขั้นตอนและแผนการติดตามตรวจสอบกระบวนงานและการบูรณาการ