แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG202.3(1)

การสรุปผลการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัล ตอนที่ 1

เนื้อหา:

สรุปผลลัพธ์การตรวจสอบและเสนอข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง