แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG202.4(1)

การสื่อสารผลการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัล ตอนที่ 1

เนื้อหา:

สื่อสารและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงผลของการตรวจสอบ