แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG202(2)

บทสรุปการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัล ตอนที่ 3

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 3