แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการบูรณาการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG301.1(1)

การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลดิจิทัล (e-Government Interoperability) ตอนที่ 1

เนื้อหา:

กำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการบูรณาการ (Community of Interest)