แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการบูรณาการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG301.1(2)

การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลดิจิทัล (e-Government Interoperability) ตอนที่ 2

เนื้อหา:

ระบุทางเลือกการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน