แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการบูรณาการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG301.2(1)

การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลดิจิทัล (e-Government Interoperability) ตอนที่ 3

เนื้อหา:

ระบุกระบวนงานและฐานข้อมูลที่ทำงานแบบแยกส่วน (Silo Database)